SJET


SJET @ THEVERYMANY <<<


THEVERYMANY | AP Vertebrae v2: Frankfurt, Germany 2008

THEVERYMANY (Marc Fornes, Skylar Tibbits, Jared Laucks) presented an installation, Aperiodic Vertebrae v2.0, at the NODE08 conference in Frankfurt, Germany, 2008.

For more information see AP Vertebrae v2 @ THEVERYMANY.

Passive Folder

Passive Folder